FAQ

Besluit van het Verenigd College

Daad gesteld door de uitvoerende macht (= Verenigd College) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad om uitvoering te geven aan een ordonnantie van de Verenigde Vergadering (= wetgevende macht).

Decreet

Wetgevende norm die wordt aangenomen door de parlementaire vergaderingen (= Parlementen) van de (Vlaamse, Franse en Duitstalige) Gemeenschappen.

Deelentiteiten

Autonome instellingen waaruit een Federale Staat (zoals België) is samengesteld.

In België zijn acht deelentiteiten gekend: de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gemeenschap

Autonome deelentiteit die bevoegd is voor onderwijs, cultuur, gezondheidsbeleid, bijstand aan personen en, behalve in Brussel, het taalgebruik.

De wetgevende norm van de gemeenschappen wordt decreet genoemd.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Brusselse instelling die in gemeenschapsaangelegenheden (persoonsgebonden aangelegenheden) bevoegd is: voor de instellingen die, wegens hun organisatie, niet kunnen worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de ene of de andere Gemeenschap (=bi-persoonsgebonden (of bicommunautaire) instellingen), voor de maatregelen die op de personen rechtstreeks toepasselijk zijn, voor de uitoefening van bevoegdheden als inrichtende macht wat aangelegenheden van gemeenschappelijk belang betreft.

Grondwet

Het geheel van de fundamentele regels in België tot bepaling van rechten en vrijheden van de burgers, de verschillende soorten van machten (wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht) en de verschillende beleidsniveaus (van federaal tot lokaal niveau).

Inrichtende macht

De macht die instellingen opricht en financiert, of initiatieven neemt; deze kan openbaar of privaatrechtelijk zijn.

Ministerieel besluit (van Leden van het Verenigd College)

Daad gezamenlijk gesteld door leden van de uitvoerende macht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (= Verenigd College) om uitvoering te geven aan een besluit van het Verenigd College.

Ordonnantie

Wetgevende norm die door de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt goedgekeurd.

Persoonsgebonden aangelegenheden

Aangelegenheden die verband houden ofwel met het gezondheidsbeleid ofwel met de bijstand aan personen, en die sinds 1980, wat de Gemeenschappen betreft, en sinds 1989, wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, een van de belangrijke bevoegdheidsgebieden van de Gemeenschappen vormen.

Samenwerkingsakkoord

Akkoord bedongen en gesloten door de Federale Staat en bepaalde deelentiteiten, of door bepaalde deelentiteiten onderling, om hun samenwerking op een bepaald gebied te versterken of om onenigheid of meningsverschillen te vermijden.

Uitvoerende macht

De macht die de uitvoerende daden stelt noodzakelijk voor de toepassing van de wetten (of ordonnanties), en die leiding geeft aan de overheidsdiensten.

Ze komt toe aan de regeringen (Verenigd College).

Verenigd College

Officiële naam van de uitvoerende macht (= de regering) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Er dient te worden opgemerkt dat de Leden van het Verenigd College met beslissende stem steeds gezamenlijk (1 NL + 1 FR) hun bevoegdheden uitoefenen.

Verordening

Naam voor bepaalde besluiten genomen door de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de uitoefening van bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie als inrichtende macht wat aangelegenheden van gemeenschappelijk belang betreft.

Wetgevende macht

De macht die wetten of andere gelijkwaardige rechtsregels (decreten of ordonnanties) uitvaardigt.

De wetgevende macht komt toe aan de parlementen of aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en wordt gedeeld door de uitvoerende macht (de regeringen of het Verenigd College, alsook de Koning op federaal niveau).