Financiering & Begroting

De financiële middelen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bestaan uit de dotaties van de federale overheid en gewestelijke dotaties en uit niet-fiscale eigen middelen.

De financiering van de begroting

De initiële principes en mechanismen voor de financiering van de GGC, daterend van 1989, werden ingrijpend gewijzigd in het kader van de Zesde Staatshervorming. Die laatste organiseert de overdracht van nieuwe bevoegdheden van de Federale Staat naar de deelgebieden. Dat betekent dat de GGC, naast de huidige dotaties, nieuwe middelen ontvangt die verbonden zijn aan deze nieuwe bevoegdheden. Het grootste deel betreft de kinderbijslag.

Middelen- en uitgavenbegroting voor het jaar 2017

De Verenigde Vergadering van de GGC keurt jaarlijks de middelenbegroting (die de inkomsten van de GGC regelt) en de uitgavenbegroting goed.

Initiële middelenbegroting 

 • € 1.267.479.000

waarvan:

De algemene financiering

 • € 1.267.354.000

De specifieke financiering

 • € 125.000

Initiële uitgavenbegroting

 • € 1.273.592.000 aan vastleggingskredieten
 • € 1.292.708.000 aan vereffeningskredieten

waarvan:

De kabinetten en de Adviesraad

 • € 1.472.000 aan vastleggingskredieten
 • € 1.472.000 aan vereffeningskredieten

Werkingskosten van de Administratie

 • € 9.282.000 aan vastleggingskredieten
 • € 9.282.000 aan vereffeningskredieten

Gezondheidsbeleid (exclusief bouwwerken)

 • € 9.285.000 aan vastleggingskredieten
 • € 9.277.000 aan vereffeningskredieten

Beleid inzake Bijstand aan personen (exclusief bouwwerken)

 • € 75.885.000 aan vastleggingskredieten
 • € 75.577.000 aan vereffeningskredieten

Bouwwerken

 • € 22.642.000 aan vastleggingskredieten (= € 10.430.000 + € 12.212.000)
 • € 42.040.000 aan vereffeningskredieten (= € 37.825.000 + € 4.215.000)

Bevoegdheden overgedragen in het kader van de Zesde Staatshervorming

 • € 1.152.765.000 aan vastleggingskredieten
 • € 1.152.742.000 aan vereffeningskredieten

ION voor Gezondheid en Welzijn

 • € 249.000 aan vastleggingskredieten
 • € 249.000 aan vereffeningskredieten

Vastleggingskredieten

Deze bedragen kunnen worden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen die in de loop van het begrotingsjaar worden aangegaan en voor de terugkerende verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken ten belope van de bedragen die tijdens het begrotingsjaar opeisbaar zijn.

Vereffeningskredieten

Deze bedragen kunnen in de loop van het begrotingsjaar vereffend worden uit hoofde van de voorafgaandelijk vastgelegde verbintenissen.

Relevante wetgeving: 

De financiering van de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de uitoefening van haar bevoegdheden wordt vastgelegd door artikel 65 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen.

De bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden wijzigt de financiële middelen van de GGC.

 

Delen