Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg

Historiek

Vóór 1989 waren er, voor de Brusselse instellingen, zoals ziekenhuizen, rusthuizen, M.P.I's, verschillende adviesorganen opgericht bij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu.

Via de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de ordonnantie van 8 december 1994, werd bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg opgericht die de grote principes betreffende de samenstelling en de werking van de Adviesraad bepaalde.

Een besluit van het Verenigd College van 14 november 1991, gewijzigd op 18 juni 1992 en 4 maart 2004, kwam deze ordonnantie aanvullen al de praktische modaliteiten betreffende de organisatie en de samenstelling van de Adviesraad te preciseren.

Bovendien hadden twee besluiten van het Verenigd College van 18 juni 1992 (meerdere keren gewijzigd) betrekking op:

 1. enerzijds, de aanwijzing van de leden van de Adviesraad;
 2. anderzijds, de benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters van de bureaus en afdelingen van de Raad

Op functioneel vlak was de Adviesraad in drie Commissies opgesplitst:

 1. De Commissie voor Gezondheidszorg
  Deze Commissie omvatte een bureau en vier afdelingen (de afdeling ziekenhuizen, afdeling arbeidsgeneeskunde, afdeling diensten voor thuiszorg, preventieve geneeskunde en gezondheidsvoorlichting en –opvoeding en afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg);
 2. De Commissie voor Welzijnszorg
  Deze Commissie omvatte een bureau en drie afdelingen (de afdeling instellingen en diensten voor bejaarden, afdeling instellingen en diensten voor gehandicapte personen en afdeling instellingen en diensten voor gezin en sociale hulpverlening);
 3. Een Coördinatiecommissie
  De Coördinatiecommissie bestond uit de voorzitters en ondervoorzitters van voornoemde bureaus en uit minstens één werkend lid van elke afdeling. Ze zorgde voor de noodzakelijke band tussen de domeinen gezondheid en welzijn

Evolutie

Het viel te verwachten dat de structuur van dit adviesorgaan grondig gewijzigd zou worden en zijn werking nog verfijnd.

Dit gebeurde bij de ordonnantie van 5 juni 2008 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Zo werd de Coördinatiecommissie afgeschaft en vervangen door de mogelijkheid voor de afdelingen die ofwel tot de commissies voor Gezondheidszorg of voor Welzijnszorg ofwel tot dezelfde commissie behoren, "gezamenlijke vergaderingen (te houden), met het oog adviezen uit te brengen of voorstellen te formuleren die een transversaal beleid toelaten".

Bovendien, wanneer het verzoek om een advies uitgaat van het Verenigd College en de hoogdringendheid niet wordt ingeroepen, dan beschikt de bevoegde afdeling of het bevoegd bureau over een termijn van twee maanden om haar advies uit te brengen. Bij gebrek aan een advies binnen de overeengekomen termijn, dan kan het Verenigd College beslissen.

Het besluit van het Verenigd College van 19 februari 2009 coördineerde de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de ordonnanties van 8 december 1994 en 5 juni 2008 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Op functioneel vlak omvat de Adviesraad voortaan twee Commissies:

 1. de Commissie voor Gezondheidszorg;
 2. en de Commissie voor Welzijnszorg

De Commissie voor Gezondheidszorg omvat een bureau en vier afdelingen, die elk over een eigen welomschreven bevoegdheidsgebied beschikken:

 1. de afdeling ziekenhuizen;
 2. de afdeling preventieve gezondheidszorg;
 3. de afdeling eerstelijnsgezondheidszorg en thuiszorg;
 4. en de afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg.

De Commissie voor Welzijnszorg omvat eveneens een bureau en vier afdelingen:

 1. de afdeling instellingen en diensten voor bejaarden;
 2. de afdeling instellingen en diensten voor personen met een handicap;
 3. de afdeling instellingen en diensten voor het gezin;
 4. en de afdeling instellingen en diensten voor sociale dienstverlening

Elke afdeling heeft gewone en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten, het personeel en de gebruikers vertegenwoordigen alsook deskundigen. Onder de gewone leden wordt een voorzitter en een (of twee) ondervoorzitter(s) benoemd.

Zij behoren tot een verschillende taalgemeenschap. De Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg beschikken over een bureau bestaande uit de voorzitters en ondervoorzitters van hun respectievelijke afdelingen.

Elke afdeling heeft de opdracht adviezen te verstrekken over aangelegenheden die de sector aanbelangen, ofwel op eigen initiatief, ofwel op verzoek van de bevoegde leden van het Verenigd College.

Deze adviesbevoegdheid reikt verder dan het eenvoudig onderzoek van voorstellen of ontwerpen, aangezien de afdeling vrij is om intern debatten te voeren over punten die tot haar bevoegdheid behoren.

De bureaus kunnen eveneens, buiten hun functionele rol (onder andere de bekrachtiging van de notulen van de afdelingen), op eigen initiatief of op verzoek van het Verenigd College, adviezen uitbrengen over elke aangelegenheid die tot de bevoegdheid van meerdere afdelingen behoort.

Een besluit van het Verenigd College van 19 februari 2009 heeft de samenstelling en de werking van de voormelde commissies vastgesteld.

Bovendien hebben twee besluiten van het Verenigd College van 9 september 2010, gewijzigd bij de besluiten van het Verenigd College van 10 oktober 2013:

 1. enerzijds, de leden van de voornoemde Adviesraad benoemd;
 2. anderzijds, de Voorzitters en Ondervoorzitters van de bureaus en afdelingen van de Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie benoemd.
Relevante wetgeving: 

Delen