Besmettelijke ziekten in het Brussels Gewest

Wettelijke plicht voor de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen tot aangifte van sommige overdraagbare ziekten bij de gezondheidsinspectie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het toezicht op de besmettelijke ziekten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is één van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake het preventieve gezondheidsbeleid.

De Dienst "Inspectie voor hygiëne" van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit mevr. Cécile Huard alsook de h. Jean-Marie Trémérie (verpleegkundigen).

De huidige reglementering voor de preventie van besmettelijke aandoeningen is gebaseerd op:

Verplichte aangifte van besmettelijke aandoeningen

Het is wettelijke verplicht om bepaalde besmettelijke aandoeningen aan te geven.

Waarom deze aangifteplicht ?

Om toe te laten dat profylactische maatregelen worden genomen.  Het gaat erom de bevolking te beschermen, hetzij door de personen te beschermen die met besmettelijke ziekten in aanraking komen (bijvoorbeeld door de personen te vaccineren die met zieken in aanraking komen), hetzij door gezondheidsmaatregelen te nemen om besmetting van andere personen te vermijden.  De bedoeling is niet de artsen zelf te controleren.

Om de evolutie van de besmettelijke ziekten in de ruimte en de tijd te volgen (epidemiologisch toezicht), om zo snel mogelijk elke verhoging van incidentie van bepaalde besmettelijke ziekten op te sporen opdat maatregelen in de Volksgezondheid zouden kunnen worden genomen door de bevoegde autoriteiten.

De aangiftes van de besmettelijke ziekten en de privacy

De verplichte aangifte van besmettelijke ziekten heeft niet tot doel zieke personen, doch wel de ziektes te identificeren.  De identiteit van de zieke kan nochtans belangrijk zijn wanneer profylactische maatregelen dienen getroffen te worden (school, rustoord ...).

Het gebeurt dat de Dienst "Inspectie voor hygiëne", na een aangifte, contact opneemt met de behandelende arts van de patiënt.  Deze contacten zijn soms noodzakelijk om de medische gegevens te vervolledigen.  Indien er identificatiegegevens over de patiënt worden overgemaakt aan de Dienst "Inspectie voor hygiëne" dan blijven deze vertrouwelijk en worden deze geanonimiseerd na statistische analyse of na de gepaste sanitaire actie, dit in overeenstemming met de richtlijnen van de privacywetgeving en de Orde der Geneesheren.

De leden van de Dienst "Inspectie voor hygiëne" zijn onderhevig aan het medische geheim.

Wie moet aangifte doen?

Elke arts die weet heeft van bewezen of vermeend geval van één van de besmettelijke ziekten. Deze verplichting geldt zowel voor de laboratoriumarts als de behandelende arts.

De besmettelijke ziekten binnen de school- of onthaalomgeving dienen tevens aan de verantwoordelijken te worden aangegeven. De diensten van de PSE en ONE (afhankelijk van de Franse Gemeenschap) en de CLB en Kind en Gezin (afhankelijk van de Vlaamse Gemeenschap) zijn eveneens verantwoordelijk voor het nemen van profylaxe maatregelen binnen de gemeenschap.

Hoe aangifte doen?

Via de website Registratie van Meldingsplichtige Infectieziekten (Matra-Bru).

Bij dringende gevallen dient de Dienst "Inspectie voor hygiëne" zo snel mogelijk te worden verwittigd via GSM (0478/77 77 08) of per telefoon (02/552.01.67).

Onder dringende gevallen verstaat men:

  • bepaalde aandoeningen die uiterst snelle profylaxe maatregelen behoeven (binnen de 24 à 48 uur): infecties met meningokokken, polio, difterie, SARS, ...
  • situaties met risico’s voor epidemies (meerdere snel opeenvolgende gevallen, uitgebreide voedsel toxi-infecties) of wanneer de zieke een gevaar voor zijn omgeving vormt bvb een open tbc patiënt die zich aan behandeling onttrekt

Adres zoeken

Delen